Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /web/htdocs/www.tenores.org/home/wp-settings.php on line 520 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /web/htdocs/www.tenores.org/home/wp-settings.php on line 535 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /web/htdocs/www.tenores.org/home/wp-settings.php on line 542 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /web/htdocs/www.tenores.org/home/wp-settings.php on line 578 Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /web/htdocs/www.tenores.org/home/wp-settings.php on line 18 Tenores.org » Blog Archive » Ite bi bisonzat pro su situ Internet
Home » Il Canto

Ite bi bisonzat pro su situ Internet

3 aprile 2009

A sos tenores de su Sòtziu

Comente bidides su situ de su Sòtziu nostru est bell’e prontu. Como, in custas dies amus a pubricare sas registratziones de Pastores Tenores 2006-2007-2008 in Ollolai e de Cuncordias 2008 in Bitti. Azis bidu chi cada tenore at a tenner una pazina sua e nos bisonzant sos materiales de pubricare. Gai comente amus iscritu in sa lìtera chi bos amus imbiadu bos ammento inoghe su chi bi cheret.

Bator o chimbe fotos de su grupu (una ebbia potet esser in costùmene)

Una bintina de rias iscritas cun s’istoria de su grupu

Registratziones audio e/o video in froma digitale cun sas cantadas bostras.

S’elencu de sos cumponentes de su grupu cun sa parte chi faghet donniunu.

S’elencu de sas cantadas (pro assempru: boghe ‘e note, boghe ‘e ballu…..)

Custu est su mìnimu chi bi bisonzat, si tenides àteras cosas de annangher nos diat fagher petzi piaghere.

Pro chie ammaniat unu situ Internet est importante meda su chi pessat sa zente e pro nois su chi nde pessant sos cantadores a tenore. E tando iscriide-nos ite bos nde paret, naze-nos ite bi diazis ponner e dade-nos totu sos cussizos chi cherides, los diamus agradessire pro poder fagher unu situ chi siat a beru dinnu de rapresentare in Internet su cantu a tenore.

Bustianu Pilosu - Presidente de su Sòtziu