Home » Archive

Articoli archiviati per il mese di luglio 2011

L'Associazione »

15 lug 2011
Intervista de Antiocu Bussu a Radio Cuore

Su 27 de làmpadas coladu su segretàriu de su Sòtziu, Antiocu Bussu, at lassadu un’intervista a sa ràdio oristanesa Radio Cuore. S’argumentu si potet cumprèndere est su tenore e su sòtziu nostru.
La publicamus inoghe pro cussos chi non l’ant intesa galu.
[Audio Clip - Vedi il post completo per ascoltarlo]