Sòtziu Tenores Sardigna

Su patriotu sardu contra a su coronavirus

Custa cantada est istada registrada dae cada cantadore in domo sua cun su telefoneddu, gai etotu pro sas launeddas.
Poscas sunt istados montados paris dae Marco Lutzu. Sas màzines sunt de Luca Melis, leadas dae su film A BOLU e montadas dae su regista Davide Melis.
Sas màzines de custu vìdeo sunt amparadas dae su copyright non si podent impreare in peruna manera, ne in parte ne in totu. @karel 2019 A BOLU – https://www.abolu.eu/

Su patriotu sardu contra a su coronavirus

(grobes cambiadas e adatadas dae Bustianu Pilosu)

1 – Franco Davoli (Orgosolo – Tenore Supramonte)

Procurade ‘e moderare
barones sa tirannia
ca si no pro vida mia
torrades a pe’ in terra
declarada est già sa gherra
contra a custa pestilèntzia
tenide o sardos passèntzia
pro poter cras afestare

Barones sa tirannia
procurade ‘e moderare

2 – Andrea Zara (Cuncordu de Bolotana)

Mirade chi est atzendende
contra de bois su fogu
mirade chi no est giogu
chi sa cosa andat a veras
dies e notes interas
istade in domo a corrale
zente cussizada male
iscurtade sa ‘oghe mia

Procurade ‘e moderare
barones sa tirannia

3 – Antonimaria Cubadda (Cuntrattu de Seneghe)

Cantu diferentemente
su dutore passat s’ora
in antis de s’aurora
issu nch’est in s’ispidale
pro cumbatare su male
che soldadu in sa trincea
gherrat, lotat e pelea’
pro cantu at a aguantare

Barones sa tirannia
procurade ‘e moderare

4 – Gian Marco Serra (Otzana – Tenore Santa Maria)

Intantu in s’ìsula nostra
numerosa zoventude
de talentu e de virtude
in intro ‘e domo si nd’istat
non matanat e nen pistat
ma rispetat su decretu
e dat s’esèmpiu in s’isetu
ch’acabet sa pandemia

Procurade ‘e moderare
barones sa tirannia

5 – Luciano Asole (Lodè – Tenore Su Riscattu)

O sardu chi as connotu
milli e prus tribulatziones
cumprende-las sas rejones
chi cussizant t’ista in domo
ca si non lu faghes como
pustis at a esser a tardu
non cummitas cuss’azardu
proteze sa familìa

Procurade ‘e moderare
barones sa tirannia

6 – Angelo Soma (Orune – Tenore s’Arvorinu)

Custa pòpulos est s’ora
d’estirpare sos abusos
a terra sos malos usos
a terra su dispotismu
gherra gherra a s’egoismu
gherra contr’a su contàgiu
sardos mustrade coràgiu
firmade s’epidemia

Procurade ‘e moderare
barones sa tirannia

7 – Antoni Migheli (Santu Lussurzu – Cuncordu de su Rosàriu)

Si no carchi die a mossu
bos nde segades su didu
como ch’est su filu ordidu
a bois tocat a tèssere
mintzi chi poi det èssere
tardu s’arrepentimentu
cando si tenet su ‘entu
est pretzisu bentulare

Barones sa tirannia
procurade ‘e moderare


Launeddas: Giulio Pala (sonadore de Torpè)